Nằm trong chương trình chuyển giao kỹ thuật máy cấy lúa HAMCO – mạ nền, Ngày 3/12/2013, xã Tiên Dược đã hoàn thành chương trình chuyển giao kỹ thuật máy cấy trên địa bàn toàn xã…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*