Ngày 24/9/2013, Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội phối hợp với trạm huyến nông huyện Ý Yên, HTX nông nghiệp Bắc Cường, HTX nông nghiệp Nam Cường kiểm tra lúa trước khi thu hoạch và gặt thống kê tại một số địa điểm cấy máy:

  • Nhận xét đầu tiên khi đi kiểm tra là diện tích cấy lúa bằng máy là bệnh bạc lá xuất hiện ít, trong khi đó các diện tích cấy tay bị nặng.
  • Gặt thống kê tại 2 địa điểm cấy máy HAMCO ở HTX nông nghiệp Nam Cường, giống lúa Bắc Thơm số 7, mật độ cấy 35 khóm/1m2, năng suất 226 kg lúa tươi/1 sào và 209 kg lúa tươi/sào. Gặt thống kê đối chứng với ruộng lúa cấy tay tại cùng khu vực, giống lúa Bắc Thơm số 7, mật độ cấy 45 khóm/1m2, năng suất 190 kg lúa tươi/1 sào.
  • Gặt thống kê cấy máy HAMCO tại HTX nông nghiệp Bắc Cường Cường, giống lúa Bắc Thơm số 7, mật độ cấy 35 khóm/1m2 năng suất 224 lúa tươi/sào.
  • Những số liệu thực tế này đã chứng minh rõ ràng về ưu việt của máy cấy lúa HAMCO so với cấy tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*