Môn học nghệ thuật phát biểu miệng – Tổ chức sự kiện và trò chơi
Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa điểm: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
Lớp K35B – Chuyên ngành chính trị học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*