Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: 20 năm – một chặng đường

Cập nhật: 29/01/2013

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 20 năm – một chặng đườngNgày 02 tháng 3 năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 13 về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Với Nghị định này Hệ thống khuyến nông nhà nước ở nước ta chính thức thành lập.

 1. Quá trình hình thành và phát triển

 Ngày 02 tháng 3 năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 13 về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Với Nghị định này Hệ thống khuyến nông nhà nước ở nước ta chính thức thành lập.

 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiền thân là Ban Khuyến nông (thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Bộ phận Khuyến ngư (thuộc Vụ Nghề cá – Bộ Thủy sản). Ngày 26 tháng 5 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2005/NĐ-CP về công tác khuyến nông, khuyến ngư, theo đó tại Bộ Nông nghiệp và PTNT có Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và tại Bộ Thủy sản có Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia. Sau khi sáp nhập hai Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia trên cơ sở hợp nhất hai Trung tâm Khuyến nông và Khuyến ngư (Quyết định số 231/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 1 năm 2008).

 Ngày 08 tháng 01 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông, theo đó cơ quan khuyến nông ở trung ương là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Ngày 28 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BNN-TCCB “Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia”.

 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực

 Theo Quyết định số 1816/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Bộ và triển khai các hoạt động khuyến nông về lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thủy nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn và các dịch vụ nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi cả nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

 Trung tâm có những nhiệm vụ chính sau đây:

 – Tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy định pháp luật về khuyến nông.

 – Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án khuyến nông sau khi được Bộ phê duyệt.

 + Xây dựng và trình Bộ kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm về các chương trình, dự án khuyến nông và tổ chức việc thực hiện sau khi Bộ phê duyệt.

 + Ký các hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 + Trực tiếp triển khai một số chương trình khuyến nông trọng điểm theo sự phê duyệt của Bộ.

 – Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án khuyến nông.

 – Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

 – Chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thông tin khoa học công nghệ, thị trường; mô hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, mô hình hợp tác xã, mô hình nông thôn mới.

 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực:

 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia được tổ chức thành 05 phòng (Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tài chính, Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Phòng Thông tin tuyên truyền và Phòng Đào tạo – huấn luyện); 02 bộ phận thường trực (tại Nam Bộ và Tây Nguyên); 01 Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam Bộ.

 Trung tâm có tổng số 90 cán bộ, nhân viên trong đó 12 người có trình độ tiến sỹ (chiếm 15%), 23 người có trình độ thạc sỹ (chiếm 28,75%), số còn lại chủ yếu có trình độ đại học.

 3. Hoạt động khuyến nông và những thành tựu đạt được

 Sau hai mươi năm liên tục xây dựng và phát triển Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng với hệ thống khuyến nông cả nước, được sự hưởng ứng của hàng chục triệu nông dân đã có những đóng góp to lớn vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp; xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn trên các vùng miền.

 Một số kết quả trên các lĩnh vực hoạt động:

 (1) – Hoạt động thông tin tuyên truyền đã từng bước phát triển, các hình thức tuyên truyền đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và chú trọng về chiều sâu. Trong những năm qua, cơ quan khuyến nông Trung ương đã:

 – Tổ chức được gần 60 hội thi nhằm tuyển chọn và tôn vinh những gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ khuyến nông năng động, sáng tạo và các sản phẩm cây trồng, vật nuôi tiến bộ để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất.

 – Tổ chức thành công gần 50 hội chợ với gần 7.000 gian hàng nông nghiệp trưng bày, giới thiệu thành tựu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; thu hút gần 1 triệu lượt người tham quan, mua sắm và trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

 – Tổ chức trên 120 diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với nhiều chuyên đề theo các lĩnh vực và nhu cầu thực tế sản xuất; thu hút trên 30.000 người tham dự, trung bình khoảng 260 đại biểu/diễn đàn, trong đó trên 70% là người sản xuất.

 – Phối hợp với hàng chục cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình Trung ương và khu vực để thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình, điển hình tiên tiến: có gần 29.000 tin, bài, chuyên mục với chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của nông dân.

 – Trang web Khuyến nông Việt Nam được đánh giá là trang báo điện tử có số người truy cập nhiều nhất trong các trang web của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đến nay đã có trên 24 triệu lượt truy cập (trên 11.000 lượt người truy cập/ngày).

 – In và phát hành trên 200 số Bản tin Thông tin Khuyến nông Việt Nam với số lượng hàng triệu bản; in và phát hành gần 7.000 đĩa hình, gần 300 đầu sách kỹ thuật nông nghiệp, hàng nghìn tờ gấp các loại với số lượng hàng triệu bản.

 (2) – Hoạt động đào tạo, huấn luyện là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong hoạt động khuyến nông, góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ khuyến nông các cấp và bà con nông dân. Nội dung đào tạo, tập huấn phong phú, sát với nhu cầu của các nhóm đối tượng. Phương pháp đào tạo thường xuyên được đổi mới. Hình thức đào tạo đa dạng như đào tạo trên lớp học, đào tạo – tập huấn hiện trường; đào tạo gián tiếp thông qua các phương tiện truyền thông.

 Trong hai thập kỷ qua, cơ quan khuyến nông Trung ương đã tổ chức biên soạn được trên 50 bộ tài liệu tập huấn phục vụ đào tạo tiểu giáo viên; 30 bộ công cụ phục vụ tập huấn khuyến nông; hàng 100 đĩa hình kỹ thuật chuyên ngành với nội dung khác nhau để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Tổ chức được khoảng 6.000 lớp tập huấn với hơn 210.000 lượt người tham gia. Đồng thời, tổ chức các đoàn tham quan, học tập trong và ngoài nước cho hàng ngàn lượt người tham dự, tạo điều kiện nâng cao năng lực về nghiệp vụ, trình độ chuyên môn theo từng chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và nông dân.

 (3) – Hoạt động chuyển giao TBKT thông qua xây dựng mô hình trình diễn luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu các hoạt động khuyến nông Trung ương. Các chương trình khuyến nông trồng trọt rất đa dạng và gắn với chủ trương ưu tiên phát triển các sản phẩm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh ở từng giai đoạn, từng vùng, miền cụ thể. Chương trình khuyến nông về cây lương thực, đặc biệt với các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa đã góp phần quan trọng tăng sản lượng lương thực trên đầu người, đảm bảo an ninh lương thực. Một số chương trình, dự án khuyến nông trồng trọt đã làm thay đổi quan trọng nhận thức và tập quán canh tác của nông dân, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo ra phương thức sản xuất mới làm tăng giá trị kinh tế và phát triển bền vững.

 Trong lĩnh vực chăn nuôi, trong những năm qua, đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất như các kết quả về công tác giống, dinh dưỡng thức ăn, công nghệ sinh học và thú y phòng trị bệnh…

 Từ các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, đã được hệ thống khuyến nông chuyển tải vào sản xuất qua các hoạt động đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền và xây dựng các mô hình trình diễn, từ đó nhân rộng mô hình trong sản xuất. Rất nhiều mô hình đã có sức lan toả mạnh, giúp bà con nông dân thay đổi thói quen lạc hậu, chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, quảng canh sang chăn nuôi gia trại, trang trại tập trung được áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, VietGAHP và các công nghệ hiện đại để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Bước đầu các sản phẩm chăn nuôi đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, được người tiêu dùng ưa chuộng.

 Các chương trình được thực hiện đồng bộ trên mọi miền đất nước với nhiều loại vật nuôi khác nhau như: chương trình cải tạo đàn bò vàng, Vỗ béo bò thịt, chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi lợn hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm an toàn sinh học, chăn nuôi dê, cừu, phát triển các giống vật nuôi bản địa chất lượng cao như: trâu Yên Bái, bò H’Mông, gà H’Mông, lợn Móng Cái…

 Ở tất cả các địa bàn triển khai dự án, hầu hết đều được các lãnh đạo ở địa phương và bà con nông dân nhiệt tình đón nhận, các dự án đã mang lại thu nhập cho bà con nông đân, góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội.

 Các chương trình khuyến lâm được triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực với trọng tâm là ứng dụng các tiến bộ về giống và kỹ thuật lâm sinh để trồng rừng thâm canh, phát triển các loài cây rừng có năng suất và chất lượng cao phục vụ chế biến gỗ trong nước và xuất khẩu.đồng thời phát triển cây lâm sản ngoài gỗ làm dược liệu, làm thực phẩm; đẩy mạnh canh tác nông lâm kết hợp gắn việc trồng rừng với tạo thu nhập, nâng cao đời sống và giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu từ rừng. Các mô hình khuyến lâm đã trồng mới được khoảng 86 ngàn ha rừng trình diễn trên địa bàn 40 tỉnh, chủ yếu là các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên với 58.350 hộ nông dân tham gia.

 Lĩnh vực khuyến ngư cũng không ngừng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy ngành thủy sản phát triển vượt bậc trong 2 thập niên gần đây. Trong giai đoạn từ năm 1993 đến 2007, công tác khuyến ngư đã xây dựng được hơn 9.000 mô hình trình diễn, nhập và chuyển giao hơn 70 công nghệ, tổ chức gần 28.000 lớp tập huấn cho khoảng 1,3 triệu người, 128 lớp tập huấn xoá đói giảm nghèo cho 2.700 lượt người tham dự. Thông qua các chương trình khuyến ngư trọng điểm như: chương trình phát triển nuôi tôm sú; chương trình nuôi thủy sản nước mặn, lợ và nuôi trên biển; chương trình nuôi thủy sản nước ngọt, chương trình phát triển giống thủy sản, chương trình khai thác hải sản xa bờ và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; chương trình bảo quản, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm thuỷ sản đã góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông, ngư dân; thay đổi sâu sắc về phương thức sản xuất thủy sản từ chỗ chủ yếu dựa vào khai thác và nuôi thả quảng canh sang nuôi trồng bán thâm canh và thâm canh, từ nuôi tự phát phân tán sang nuôi trồng tập trung theo quy hoạch, gắn với chế biến, xuất khẩu.

 Các chương trình khuyến nông về cơ giới hoá, bảo quản và chế biến nông lâm sản cũng được triển khai và đạt kết quả tích cực nhằm giúp nông dân tăng năng suất lao động, giảm lao động nặng nhọc, giảm tổn thất trong khâu thu hoạch và sau thu hoạch. Thông qua chương trình dự án đã góp phần đưa nhanh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các khâu làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, vận chuyển. Hiện nay, trong sản xuất lúa ở các vùng đồng bằng tập trung, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất, vận chuyển đạt trên 85%, trong khâu tưới tiêu trên 90%, khâu thu hoạch trên 60%, tạo điều kiện giải phóng lao động nặng nhọc và nâng cao năng suất lao động; giảm chi phí lao động, khắc phục được tình trạng thiếu hụt lao động lúc thời vụ căng thẳng, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, rút ngắn thời gian gieo cấy và thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất.

 (4)- Hoạt động hợp tác quốc tế đạt hiệu quả cao. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như FAO, DANIDA, WB, ADB… Trung tâm đại diện cho Khuyến nông Việt Nam tham gia các chương trình khuyến nông trong khuôn khổ hợp tác với các nước ASEAN (AWGATE) để trao đổi kinh nghiệm hoạt động khuyến nông, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ khuyến nông và nông dân, tổ chức “Tuần lễ Nông dân ASEAN”

 Hằng năm, tổ chức 1 – 2 đoàn khảo sát, học tập nước ngoài cho hàng chục lượt cán bộ khuyến nông các cấp tại các nước trong khu vực và các nước có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến như: Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Israel, Nhật, Mỹ, Australia, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc… Cử hàng trăm lượt cán bộ khuyến nông các cấp tham dự nhiều khóa tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông do các nước và các tổ chức quốc tế tổ chức.

 4. Khen thưởng

 Trong 20 năm xây dựng và trưởng thành với cách làm, hướng đi nhiều sáng tạo, đổi mới, nắm bắt xu hướng phát triển của ngành, tự hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tế sản xuất trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã vinh dự được Nhà nước ghi nhận, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành trong cả nước. Đầu năm 2013, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất trình Nhà nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Nguồn: http://khuyennongvn.gov.vn

Bản quyền thuộc Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội (HAM CO.,LTD)

Địa chỉ : Km 194 +350, Quốc lộ 1A,Quất Tỉnh, Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84) 0466 587 587 ; Hotline: (+84) 0968 688 688; Fax: (+84) 0433 853 535 ; Email : hamco.vn@gmail.com / Website : www.maynongnghiep.pro.vn